Privātuma politika

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Privātuma politika

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) Reģ. Nr.: 90009228736, Bruņinieku 29/31, Rīga, LV-1001, tālrunis: 67201500 , e-pasts olgerts.lejnieks@iksp.lv

Pārvaldes kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos e-pasts guna.gzibovska@iksp.lv

Vispārīgie noteikumi

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā Pārvalde veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos.

2. Pārvalde piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

Personas datu kategorijas

3. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Pārvaldes rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras Aģentūra lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

3.1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
3.2. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
3.3. profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;
3.4. īpašās kategorijas personas dati;
3.5. dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;
3.6. dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība.

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

4. Pārvalde veic personas datu apstrādi:

4.1. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;
4.2. lai nodrošinātu dokumentu apriti starp valsts, pašvaldību iestādēm, sabiedrisko un privāto sektoru;
4.3. lai veiktu grāmatvedības norēķinus;
4.4. Pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas funkciju nodrošināšanai;
4.5. neformālās izglītības un interešu izglītības programmu licencēšanai;
4.6. Pārvaldes dibinātājpašvaldību izglītības iestāžu tālākizglītības programmu saskaņošanai;
4.7. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta īstenošanai Pārvaldes dibinātājpašvaldību skolās;
4.8. datu subjektu iesniegumu un sūdzību izskatīšanai;
4.9. dokumentu arhivēšanai;
4.10. Pārvaldes tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
4.11. lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

5.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
5.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Pārvaldei saistošos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
5.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
5.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Pārvaldes un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Pārvaldes leģitīmās intereses.

6. Pārvaldes leģitīmās intereses ir:

6.1. pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
6.2. nodrošināt līguma saistību izpildi;
6.3. saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus;
6.4. veikt klientu aptauju par Pārvaldes darbību;
6.5. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
6.6. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai;
6.7. kontrolēt piekļuvi Pārvaldes telpām, nodrošinot Pārvaldes infrastruktūras, darbinieku un apmeklētāju drošību.

Personas datu aizsardzība

7. Pārvalde aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārvaldei saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

7.1. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
7.2 .citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēji

8. Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:

8.1. tiesībsargājošajām iestādēm;
8.2. auditoriem, vai citiem personas datu apstrādātājiem;
8.3. Izglītības un zinātnes ministrijai, Izglītības kvalitātes valsts dienestam, Valsts izglītības aģentūrai, Pārvaldes dibinātājpašvaldībām u.c. institūcijām.

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

9. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), Bruņinieku 29/31, Rīga, LV-1001

Glabāšanas periods

10. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar klientu, Pārvaldes leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā Pārvaldes klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

11. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 10. punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

12. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Pārvaldē.

13. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Pārvaldei piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Pārvalde veic, pamatojoties uz Pārvaldes likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

14. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Pārvalde ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Pārvaldes tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika”.