Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija

Informācija par PMK

Par Pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību.

Uz Pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi jāpiesakās iepriekš. 

Pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisija (turpmāk – Pierīgas PMK) pieņem iepriekš pieteiktos izglītojamos ar deklarēto dzīves vietu Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Mārupes, Ropažu, Saulkrastu, Sējas vai Stopiņu novadā.

Pierīgas PMK darbs tiek organizēts atbilstoši 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” un 2014. gada 3. novembra rīkojumam Nr.2-2/48 „Pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums”.

Pierīgas PMK sastāvā ir komisijas vadītājs un pieaicinātie eksperti – speciālais pedagogs, psihologs, logopēds un ārsts-psihiatrs. Pierīgas PMK pieņem iepriekš saskaņotajos laikos Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (IKSP) telpās

Rīgā, Bruņinieku iela 29/31, 5.stāvs, 507.kabinets

Uz Pierīgas PMK sēdi pieteikties iepriekš:

komisijas vadītāja Gita Skrode
e-pasts: gitani@inbox.lv26296156
darba dienās no 9.00-16.00.

Ierodoties uz Pierīgas PMK, katram izglītojamam nepieciešami šādi dokumenti:

 1. Vecāku iesniegums (1.pielikums) par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (iesnieguma veidlapu var aizpildīt arī ierodoties uz komisijas sēdi).
 2. Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments.
  Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz Pierīgas PMK sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz Pierīgas PMK sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums.
 3. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 4. Psihologa atzinums. (Intelekta izvērtējums ar Latvijā standartizētu metodi)
 5. Izglītības iestādes informācija (2.pielikums) par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns vai izglītojamajam mācību procesā un pārbaudes darbos piemērotie atbalsta pasākumi.
 6. Ja izglītojamais komisiju apmeklē atkārtoti, kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības un/vai uzvedības plāns.
 7. Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā.

Atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami šādi papildus dokumenti:

Izglītojamam ar redzes traucējumiem

 1. Ārsta oftalmologa atzinums, kas  izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamam ar dzirdes traucējumiem

 1. Otorinolaringologa, audiologa un audiologopēda vai logopēda atzinums, kas izdots ne agrāk kā kā 6 mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Psihologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 3. Izglītojamajam ar centrālās nervu sistēmas saslimšanām – arī bērnu neirologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamam ar fiziskās attīstības traucējumiem

 1. Radioloģiskās (apstiprina radiologs), funkcionālās vai citas objektīvās izmeklēšanas metodes slēdziens, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Ortopēda, reimatologa, traumatologa vai bērnu ķirurga atzinums, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 3. Nepieciešamības gadījumā – bērnu neirologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 4. Atkārtotas komisijas gadījumā nepieciešams rehabilitācijas procesa dinamikas izvērtējums.

Izglītojamam ar somatiskām saslimšanām

 1. Atkarībā no saslimšanas veida ftiziatra vai alergologa vai pneimonologa vai gastroenterologa vai endokrinologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Nepieciešamības gadījumā atkarībā no saslimšanas veida – klīnisku, radioloģisku, bakterioloģisku vai histoloģisku izmeklējumu rezultāti.

Izglītojamam ar valodas traucējumiem

 1. Logopēda vai audiologopēda atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Psihologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 3. Nepieciešamības gadījumā atkarībā no traucējuma veida – otorinolaringologa un audiologa vai bērnu neirologa vai bērnu psihiatra vai ķirurga atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamam ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskolas izglītībā) un  mācīšanās  traucējumiem (pamatizglītībā)

 1. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 2. Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida vai smaguma pakāpes) bērnu psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamam ar garīgās veselības traucējumiem

 1. Bērnu psihiatra vai bērnu neirologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

Izglītojamam ar garīgās attīstības traucējumiem

 1. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 2. Bērnu psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

 1. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 2. Bērnu psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 3. Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida un smaguma pakāpes) citu ārstu atzinumi.

Katram izlītojamajam vēlams komisijā iesniegt arī citus dokumentus (slimnīcu un/vai sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus, u.c.) par veselības stāvokli, lai objektīvi izvērtētu bērnam piemērotāko izglītības programmu.

Nolikums