ESF Projekts

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2020./2021.mācību gadā

Pamatojoties uz 20.06.2020. MK  noteikumu  Nr.359  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk tekstā – Projekts)  īstenošanas noteikumu grozījumiem, saskaņā ar 06.10.2020. Sadarbības līguma grozījumiem Nr. 4.-8.3.3/37/7 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, kas nosaka:

  • Projekta īstenošanas pagarinājumu līdz 2021. gada 31. maijam;
  • Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumā tiek iesaistīti vispārējo izglītības iestāžu izglītojamie 7.-9. un 10.-12. klašu grupā;
  • viena pedagoga slodze attiecināma uz 600 izglītojamiem un pedagoga karjeras konsultanta (turpmāk tekstā – PKK)  slodze nav mazāka par 0.3  slodzēm;
  • gadījumā, kad pašvaldības vienīgajā izglītības iestādē strādā viens PKK un 7.-12. klašu grupā izglītojamo skaits nesasniedz 180 izglītojamos, tad mērķa grupa tiek paplašināta ar 6.,5. u.c. klašu grupu izglītojamiem, līdz tiek sasniegts izglītojamo skaits līdz 0.3 slodzei.

Ņemot vērā minētos nosacījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde)  sākot  ar 01.09.2020. Projekta pagarinājumā ir iesaistījusi dibinātājpašvaldību 12 izmēģinājumskolas t.sk. Mārupes Valsts ģimnāzijas, Ādažu, Babītes, Krimuldas, Mālpils, Ropažu, Ulbrokas, Saulkrastu, Zvejniekciema vidusskolas, Garlība Merķeļa Lēdurgas, Jaunmārupes un  Mārupes pamatskolas.

Pārvalde pārslēgusi darba līgumus ar 13 pedagogiem karjeras konsultantiem, kas sastāda 6.13 likmes,  veicot attiecīgas izmaiņas PKK darba aprakstos.

Ņemot vērā definētās izmaiņas izmēģinājumskolu klašu grupās – viens PKK vienlaicīgi  strādās:

  • Inčukalna novadā – Vangažu vidusskolā un Inčukalna pamatskolā,
  • Saulkrastu novadā – Saulkrastu vidusskolā un Zvejniekciema vidusskolā,
  • Krimuldas novadā – Krimuldas vidusskolā un G. Merķeļa Lēdurgas pamatskolā.
  • Mārupes novadā – Mārupes pamatskolā PKK apvienos  ar darbu 8.klašu grupā Mārupes Valsts ģimnāzijā.

Pārvaldes dibinātājpašvaldību astoņu novadu izmēģinājumskolās 7.-12.klašu grupā ir pietiekošs bērnu skaits, lai tajās nodarbinātu  PKK ar slodzi vismaz 0,3.

Savukārt Mārupes Valsts ģimnāzijā un Ādažu vidusskolā bērnu skaits ievērojami pārsniedz 600 robežu, sekojoši 7.-12.klašu grupā tajās strādās divi karjeras konsultanti – katrs ar citu klašu grupu un citādu noslodzi.
Tā kā Mālpils un Krimuldas  novadu vidusskolās 7.-12.klašu grupā ir nepietiekošs bērnu skaits, lai sasniegtu 0.3 slodzi, tad atbilstoši MK 359.noteikumu 20.jūnija grozījumu anotācijā noteiktajam, šajās skolās mērķa grupas tiek paplašinātas – Mālpils novada vidusskolā ar 5. un 6. klašu skolēniem un Krimuldas vidusskolā ar 6.klašu skolēniem.

Saskaņā ar VISS (Valsts izglītības informatizācijas sistēma) datiem 2020./2021. mācību gadā Pārvaldes dibinātājpašvaldību, (izņemot Sējas novada pašvaldību) izmēģinājumu skolās Projektā tiks iesaistīti 3667 izglītojamie.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde, pamatojoties uz dibinātājpašvaldību deleģējumu, 10.03. 2017. ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Nr. 4.-8.3.3./37 par Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ( turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanu Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Mārupes, Ropažu, Saulkrastu, Sējas un Stopiņu novados.

Saskaņā ar 28.09.2019. veiktajiem Sadarbības līguma grozījumiem Nr. 4.-8.3.3./ 37/6 Projektā ir iesaistītās sekojošas izmēģinājumskolas:

Ādažu, Babītes, Baldones, Vangažu, Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, Zvejniekciema , Ulbrokas un Ropažu novada  vidusskolas , Mārupes Valsts ģimnāzija, Inčukalna, Garlība Merķeļa Lēdurgas, Mārupes,  Jaunmārupes  un  Sējas pamatskolas.

Projektā neiesaistītās skolas:

Baldones Mūzikas pamatskola un Stopiņu pamatskola

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde ir noslēgusi darba līgumus ar attiecīgo novadu pedagogiem karjeras konsultantiem, kuri saskaņā ar amatu aprakstu organizē karjeras atbalsta pasākumus izmēģinājumskolās, iekļaujot arī projektā   neiesaistīto skolu izglītojamos.

Projekta īstenošanas termiņš 2020. gada 30. decembris. Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras sniegto informāciju – tiek gatavotas izmaiņas normatīvajā regulējumā, lai Projekta īstenošanas termiņš tiktu pagarināts līdz 2021. gada 31.augustam.

Kontaktinformācija:
Vija Tomiņa,
Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos,
vija.tomina@inbox.lv, 29434080

16.12.2019

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2018./2019.mācību gadā

2018./2019.mācību gadā saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 25.09.2018. sadarbības līguma grozījumiem Nr.4.-8.3.3./37/5   ESF projekta īstenošanā  kā izmēģinājumskola iesaistījusies Jaunmārupes pamatskola, savukārt izmēģinājumskolas statusu atjaunojusi Saulkrastu vidusskola.

Ņemot vērā izglītojamo skaita pieaugumu (kopējais skaits uz 01.09. 2018. izmēģinājumskolās sastāda – 9069) projektā iesaistītajās skolās, palielinājies pedagogu – karjeras konsultantu likmju skaits, kas kopā sastāda 12.96 likmes.

Ar 01.09.2018. pedagoga karjeras konsultanta mēneša likme pilnai slodzei paaugstināta uz 850 EURO. Savukārt karjeras atbalsta pasākuma finansējums uz izglītojamo mācību gadā sastāda 8.50 EURO.

25.09.2018.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2017./2018.mācību gadā

2017./2018.mācību gadā sasakaņā ar 17.10.2017. sadarbības līguma ar VIAA grozījumiem Nr.4.-8.3.3./37/3  ESF projekta darbībā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās Ulbrokas vidusskola, Inčukalna pamatskola, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola. Kā projektā neiesaistītā skola projektam pievienojusies Stopiņu pamatskola.

Šajā mācību gadā darbību projektā uz laiku pārtraukusi Saulkrastu vidusskola.

Ņemot vērā skolēnu skaita pieagumu Pierīgas projektā iesaistītajās skolās, palielinājies pedagogu – karjeras konsultantu likmju skaits – 10,79 likmes. Attiecīgi pieaudzis VIAA projekta darbību nodrošināšanai piešķirtais finansējums.

20.10.2017.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde, pamatojoties uz dibinātājpašvaldību deleģējumu, 10.03. 2017. ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Nr. 4.-8.3.3./37 (Sadarbības līguma grozījumi – 21.03. 2017. Nr. 4.-8.3.3./37/1) par Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Mārupes, Ropažu, Saulkrastu, Sējas un Stopiņu novados.

Projektā iesaistītās izmēģinājumskolas:

Ādažu, Babītes, Baldones, Vangažu, Krimuldas, Mālpils, Ropažu, Mārupes, Saulkrastu, Zvejniekciema vidusskolas (Ulbrokas vidusskola plāno iesaistīties projektā ar 01.09. 2017.) Mārupes, Sējas pamatskolas.

Projektā neiesaistītās skolas:

Baldones Mūzikas pamatskola, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, Mālpils internātpamatskola, Jaunmārupes pamatskola, Zaķumuižas pamatskola.

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde ir noslēgusi darba līgumus ar attiecīgo novadu pedagogiem karjeras konsultantiem, kuri saskaņā ar amatu aprakstu organizē karjeras atbalsta pasākumus izmēģinājumskolās, iekļauot arī projektā   neiesaistīto skolu izglītojamos.

Projekta īstenošanas termiņš 2020. gada 30. decembris.

Kontaktinformācija:
Vija Tomiņa,
Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos,
vija.tomina@inbox.lv, 29434080

30.03.2017.