Iestādes funkcijas

Funkcijas izglītības, kultūras un sporta jomā

1. Izglītības jomā:
1.1. sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un tās pakļautības iestādēm pastāvīgi informēt Dibinātāju pašvaldību izglītības iestādes (turpmāk izglītības iestādes) par vispārējās, speciālās un interešu izglītības satura aktualitātēm un izmaiņām normatīvajos aktos;
1.2. nodrošināt metodiskā darba koordināciju Dibinātāju pašvaldību iestāžu administrācijai un pedagogiem;
1.3. nodrošināt valsts pārbaudes darbu norisi izglītības iestādēs Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
1.4. nodrošināt izglītojamo atbrīvošanu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
1.5. organizēt mācību priekšmetu Dibinātāju pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem olimpiādes, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumus un nodrošināt to norisi Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
1.6. nodrošināt Dibinātāju pašvaldību Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu;
1.7. sadarbībā ar IZM koordinēt izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku tālākizglītību;
1.8. pēc Dibinātāju pieprasījuma izskatīt izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas un sniegt atzinumu pašvaldībām;
1.9. izsniegt neformālās izglītības licences Dibinātāju pašvaldību administratīvajā teritorijā deklarētājām personām;
1.10. pēc Dibinātāju domju deleģējuma veikt Eiropas fondu programmu administrēšanu izglītības, kultūras un sporta jomā;
1.11. veikt Valsts izglītības informācijas sistēmas VIIS Dibinātāju izglītības iestāžu administratora – konsultanta funkcijas.

2. Interešu izglītības un kultūras jomā:
2.1. sadarbībā ar Dibinātāju pašvaldībām un to skolu administrācijām koordinēt skolas vecuma bērnu kolektīvu piedalīšanos Latvijas Republikas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisē;
2.2. organizēt interešu izglītības un pieaugušo kultūras pasākumus, skates un konkursus;
2.3. nodrošināt Dibinātāju pašvaldību kultūras centru informatīvo saikni ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas (turpmāk KM) un tās pakļautības institūcijām;
2.4. koordinēt Dibinātāju pašvaldību tautas mākslas kolektīvu gatavošanos Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētkiem;
2.5. informēt Dibinātāju pašvaldību kultūras un profesionālās ievirzes (mūzikas un mākslas skolu) iestāžu vadību par jaunākajām izmaiņām saistošajos normatīvajos aktos;
2.6. pēc Dibinātāju pašvaldību pieprasījuma organizēt pieaugušo koru un deju kolektīvu u.c. amatiermākslas kolektīvu skates.

3. Sporta jomā:
3.1. organizēt skolēnu sporta spēles un sacensības Dibinātāju pašvaldību izglītības iestādēm;
3.2. izvirzīt labākās izglītības iestāžu sporta komandas dalībai valsts mēroga sporta sacensībās;
3.3. sadarbībā ar Dibinātāju pašvaldībām plānot un organizēt pieaugušo sporta pasākumus.