Pedagogu profesionālā pilnveide, semināri

Aicinām 4.-12. klašu latviešu valodas skolotājus uz semināru “Lietpratību sekmējoša mācīšana, mācīšanās un vērtēšana latviešu valodā pamatskolā un vidusskolā”, kas notiks 2021. gada 11. augustā no plkst. 9.30 līdz 16.00 Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 314. kabinetā.

Darba kārtība

Pieteikšanās līdz 9. augustam šeit.


 

Seminārs sākumskolas skolotājiem “Maināmies idejām – āra nodarbības” 2021. gada 13. maijā no plkst. 14.00 līdz 16.00 tiešsaistē.

Darba kārtība

Pieteikšanās līdz 11. maijam.


Pieredzes seminārs pedagogiem – skolotāju sadarbība starppriekšmetu projektu īstenošanā 7.05.2021 no plkst. 14.30 – 17.00, Zoom tiešsaistē

Aicinām pedagogus uz semināru, lai iepazītu kolēģu pieredzi, kā veidot starppriekšmetu projektus kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas ietvaros, kā arī piesaistot citu jomu mācību priekšmetus, piemēram, latviešu valoda, sports, datorika, kopīga rezultāta sasniegšanā.

Pieteikšanās semināram līdz 5. maijam.

Darba kārtība:

14.20 – 14.30 pieslēgšanās (Zoom saite tiks izsūtīta 6. maijā uz pieteikumā norādītajiem e-pastiem)
14.30 – 16.30 pieredzes stāsti (projektu aprakstus skatīt pievienotajā tabulā)
16.30 – 17.00 jautājumi, diskusijas, semināra noslēgums

Darba kārtība


Seminārs teātra mākslas skolotājiem 2021. gada 29. aprīlī plkst. 15.00-17.00 tiešsaistē (Zoom)

Darba kārtība:

 • Saruna ar mācību priekšmeta programmas “Teātra māksla 1.-9. klasei” parauga autori Ligitu Smildziņu par programmas satura realizēšanu, par vērtēšanu u.c;
 • Semināra dalībnieku pieredzes stāsti.

Aicinām katru semināra dalībnieku sagatavot īsu pieredzes stāstu:

 • kā teātra mākslu realizējat attālinātajā mācību procesā;
 • laba ideja, padoms, mācību materiāls, kas iedvesmotu kolēģus.

Semināra pieteikuma anketā lūgsim atbildēt uz 4 jautājumiem par teātra mākslas apguves principiem Jūsu skolā:

 1. Kā Jūs skolā realizējat teātra mākslas programmu – kāda ir Jūsu skolas sistēma, kārtība, kā bērni apgūst teātra mākslu (piemēram, kuros vecuma posmos, vai ir kā atsevišķs priekšmets vai integrēts)?
 2. Kas jūsu skolā māca teātra mākslu?
 3. Kādi ir skolēnu vērtēšanas kritēriji un principi summatīvajai vērtēšanai?
 4. Kāds Jūsu skolā ir materiāli tehniskais nodrošinājums teātra mākslas apguvei?

Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 23. aprīlim šeit.


Seminārs inženierzinību skolotājiem 2021. gada 27. aprīlī plkst. 15.00-17.00 tiešsaistē (Zoom)

Aicinām uz tikšanos tiešsaistē ar Jāni Čilipānu, inženierzinību programmas parauga izstrādātāju, Smārdes pamatskolas inženierzinību skolotāju.

 • Praktiski padomi, kā strādāt ar mācību programmas paraugu, mācot inženierzinības pamatskolā.
 • Mācību priekšmeta satura realizēšana, atsevišķu tematu sīkāks izklāsts.
 • Skola2030 piedāvātie mācību materiāli.
 • Formatīvā un summatīvā vērtēšana.

Savus jautājumus Jānim Čilipānam varat ierakstīt, piesakoties semināram.

Pieteikšanās līdz 19. aprīlim šeit.


Seminārs 4. klašu latviešu valodas skolotājiem 2021. gada 22. aprīlī plkst. 14.30-16.00 tiešsaistē (Zoom)

Aicinām uz pieredzes semināru 4. klašu latviešu valodas skolotājus!

Pieredzē dalīsies:

 • Ādažu vidusskolas skolotāja Danija Kundziņa – atziņas par darbu 4. klasē, pilotskolas pieredze;
 • Pierīgas latviešu valodas mācību jomas vadītāja, Zvejniekciema vidusskolas direktora vietniece un latviešu valodas skolotāja Valda Tinkusa – praktiskajā darbā gūtās atziņas, strādājot ar Skola 2030 piedāvātajiem materiāliem;
 • Mārupes Valsts ģimnāzijas sākumskolas un latviešu valodas skolotāja Gunta Potaša – pieredzes stāsts- kā skolēni apgūst radošo darbu rakstīšanu (literārā pasaka), integrējot latviešu valodu, literatūru un datoriku.
 • Semināra noslēgumā- sarunas par aktuāliem jautājumiem.

Pieteikšanās semināram līdz 20. aprīlim šeit.


Pieredzes seminārs “Skolu pieredze – skolotāju sadarbība starppriekšmetu projektu organizēšanā” 

14.04.2021. plkst. 13.00-15.30 tiešsaistē (Zoom)

Mērķauditorija – skolu direktoru vietnieki, metodiķi, mācību jomu vadītāji

Seminārā ar savas skolas pieredzi par starppriekšmetu projektu plānošanu, īstenošanu un vērtēšanu dalīsies:

 • Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola,
 • Zvejniekciema vidusskola,
 • Mārupes pamatskola

Semināra noslēgumā – sarunas kolēģu pieredzes iepazīšanai.

Pieteikšanās līdz 12.04.2021, reģistrēties.


Aicinām uz tikšanos Pierīgas novadu apvienības dizaina/mājturības skolotājus 2021. gada 6. aprīlī no plkst.13.30 līdz 15.30 tiešsaistē (Zoom)

Pieteikšanās līdz 31. martam šeit.

Saiti uz tikšanos Zoom tiešsaistē tiks nosūtīta uz pieteikumā norādītajiem e-pastiem 1. aprīlī.

Programma


Piedāvājam profesionālās pilnveides programmu Pierīgas novadu apvienības izglītības psihologiem “Pusaudžu trauksme: cēloņi, izpausmes, diagnostika un atbalsta izaicinājumi un iespējas” 2021. gada 31. martā no plkst. 10.00 līdz 14.00 Zoom tiešsaistē.

Programma


Aicinām uz tikšanos 4., 7., 10. klašu latviešu valodas skolotājus pieredzes apmaiņas seminārā 2021. gada 17. martā plkst. 10.00.

Pieteikšanās līdz 10. martam.

Programma


Piedāvājam 12 stundu kursus vispārizglītojošo skolu skolotājiem “Pedagoģiskā atbalsta nodrošinājums izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem iekļaujošā vidē” 15.03. no plkst. 13.00 līdz 16.15 un 16.03. no plkst. 9.00 līdz 12.15 tiešsaistē Zoom kanālā.

Līdzmaksājums par dalību kursos – 8 eur.

Pieteikšanās līdz 9.03.

Programma


Piedāvājam 4 stundu kursus svešvalodu skolotājiem Mācāmies kopā – Formatīvā un summatīvā vērtēšana attālinātā mācību procesā un IKT rīku izmantošana” 1.03. no plkst. 15.00 līdz 18.00 attālināti Zoom kanālā.

Pieteikšanās līdz 24.02.2021.

Programma


Piedāvājam 12 stundu kursus sākumskolas skolotājiem “Vērtēšana sākumskolā” 25.02., 03.03., 10.03. no plkst. 15.00 līdz 17.30 attālināti Zoom kanālā.

Līdzmaksājums par dalību kursos – 10eur.

Pieteikšanās līdz 18.02.


Kursus sākumskolas skolotājiem “KOMUNIKĀCIJAS METODES PAŠVADĪTAS MĀCĪŠANĀS VEICINĀŠANAI SĀKUMSKOLĀ” (6 stundas).

Kursi notiks tiešsaistē (Zoom) 14. un 21. janvārī no plkst. 11.00 līdz 13.00.

Plašāka informācija par kursiem atradīsiet šeit.

Pieteikšanās līdz 12. janvārim.

Dalībnieku skaits grupā- 35, tāpēc lūdzam sākotnēji pieteikt 1-2 pedagogus no skolas, kad grupa būs pilna, saite tiks slēgta.


Kursi izglītības psihologiem “Pusaudžu depresija: cēloņi, izpausmes, diagnostikas un atbalsta izaicinājumi un iespējas” 25.11.2020. tiešsaistē Zoom kanālā.

Programma

Aicinām uz informatīvu sanāksmi Pierīgas skolu kordiriģentus un ansambļu vadītājus 2020. gada 17. novembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00 tiešsaistē, Zoom platformā.
Pieteikšanās līdz 13.11.2020.: https://forms.gle/Wdtrb3UJv5173kRL7
Saite uz Zoom sanāksmi tiks nosūtīta uz pieteikumā norādītajiem e-pastiem 16. novembrī.

Seminārs izglītības iestāžu administrācijai “Darba tiesību aktualitātes – attālinātais darbs izglītības iestādēs” 20.11.2020 no plkst.10.00 līdz 12.00 attālināti Zoom platformā

Programma

Pedagogu profesionālas kompetences pilnveides kursi “Normatīvie akti izglītības procesa īstenošanai digitālā mācību vidē” 29.10.2020. no plkst. 9.00 līdz 13.20 attālināti ZOOM vidē

Programma