Iestādes uzraudzības padome

Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes priekšsēdētāja
Līga Kadiģe (Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece)

PAŠVALDĪBU IESTĀDES “PIERĪGAS IZGLĪTĪBAS,
KULTŪRAS UN SPORTA PĀRVALDE”
UZRAUDZĪBAS PADOMES NOLIKUMS

Apstiprināts:
Dibinātāju pašvaldību Domes sēdēs:
Ādažu novada Domes 24.11.2009.sēdes protokola izraksts Nr. 18 /4.3.
Babītes novada Domes 25.11.2009. sēdes protokola izraksts Nr.9 / 33.§
Baldones novada Domes 02.12.2009. sēdes protokola izraksts Nr.12 / 5. §
Garkalnes novada Domes 25.11.2009. sēdes protokola izraksts Nr.14 / 35. §
Krimuldas novada Domes 27.11.2009. sēdes protokola izraksts Nr.9 / 22.
Inčukalna novada Domes 17.11.2009. sēdes protokola izraksts Nr.12 / 21. §
Mālpils novada Domes 11.11.2009. sēdes protokola izraksts Nr.8 / 33.
Mārupes novada Domes 28.10.2009. sēdes protokola izraksts Nr.8 /30
Ropažu. novada Domes 25.11.2009. sēdes protokola izraksts Nr.13 /27.§
Saulkrastu novada Domes 25.11.2009. sēdes protokola izraksts Nr.13 /97.§
Sējas novada Domes 19.11.2009. sēdes protokola izraksts Nr.6 /6.1§
Siguldas novada Domes 16.12.2009. sēdes protokola izraksts Nr.28 /9.§
Stopiņu novada Domes 02.12.2009. sēdes protokola izraksts Nr.15/3
atbilstoši klātpievienotajam pielikumam.

1. Vispārīgie noteikumi
1. UZRAUDZĪBAS PADOME ir koleģiāla iestāde, kas izveidota pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.1.pantu un tā īsteno Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Garkalnes novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Ropažu novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu novada pašvaldību patstāvīga kopīgās sadarbības iestādes „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” (turpmāk tekstā – Pārvalde) darbības uzraudzību, veicot likumā “Par pašvaldībām” 99.2.pantā un šajā nolikumā noteiktās funkcijas.
2. Uzraudzības padome par savu darbību atskaitās dibinātāju Domēm.

2. Uzraudzības padomes izveidošanas kārtība
1. Uzraudzības padome sastāv no visu Pārvaldes dibinātāju pārstāvjiem, kuri tiek izvirzīti darbam Uzraudzības padomē ar attiecīgā Pārvaldes dibinātāja domes lēmumu. Par Uzraudzības padomes locekli izvirza likumā „Par pašvaldībām” 99.1.pantā noteiktajā kārtībā. Uzraudzības padomes loceklis tiek izvirzīts un apstiprināts padomes sastāvā pamatojoties uz Dibinātāja domes lēmumu.
2. Uzraudzības padomes locekļi no sava vidus pirmajā Uzraudzības padomes sēdē ievēl Uzraudzības padomes priekšsēdētāju.
3. Uzraudzības padomes priekšsēdētāju ar vienkāršu balsu vairākumu, aizklātā balsojumā ievēl uz diviem gadiem.

3. Uzraudzības padomes funkcijas
1. Uzraudzības padome realizē funkcijas, kas noteiktas likuma „Par pašvaldībām” 99.2. pantā.
2. Papildus likumā minētajām funkcijām, Uzraudzības padome:
2.1. nosaka un apstiprina Pārvaldes struktūru un amatu vietu sarakstu, kā arī darbinieku atalgojumu Pārvaldes apstiprinātā budžeta darba samaksas fonda ietvaros;
2.2. nosaka Pārvaldes priekšnieka darba atlīdzību atbilstoši apstiprinātajam budžetam, un tā var tikt pārskatīta, ņemot vērā gada darbības rezultātus, vienlaicīgi ar Pārvaldes darbības gada rezultātu apstiprināšanu;
2.3. izskata Pārvaldes priekšnieka lūgumu slēgt līgumu par pakalpojuma saņemšanu, ja noslēdzamā līguma summa pārsniedz LVL 3000,- (bez PVN). Uzraudzības padomes piekrišana minētā darījuma slēgšanai dod tiesības Pārvaldes priekšniekam parakstīt tādu līgumu;
2.4. izskata saņemtos paziņojumus par kāda dibinātāja izstāšanos vai jaunu dalībnieku uzņemšanu kopīgajā sadarbības iestādē “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” un pieņem lēmumus, kas saistīti ar šo jautājumu;
2.5. pieņem lēmumu un nodrošina Pārvaldes likvidācijas procesu, ja ir iestājušies apstākļi, kas norādīti Pārvaldes nolikuma 7.daļas 5.punktā;
2.6. Uzraudzības padomei nākamā gada darba plāna un budžeta projekts jāiesniedz dibinātāju domēm ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms nākošā kalendārā gada. Lēmumu par darbības plāna un budžeta apstiprināšanu Uzraudzības padome pieņem balsojot, pie tam – katra dibinātāja pārstāvis balso atbilstoši viņa pārstāvētās pašvaldības dotajam pilnvarojumam.
2.7. punkta 2.6. noteikumi attiecas arī uz Pārvaldes darbības gada rezultātu apstiprināšana (gada pārskats iesniedzams dibinātājiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms plānotās apstiprināšanas);
2.8. izskata sūdzības par Pārvaldes un Pārvaldes priekšnieka darbību;
2.9. lēmumu par padomes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Pārvaldi veidojošās Domes.
2.10. Pārvaldes budžets tiek apstiprināts līdz 15.decembrim;

4. Uzraudzības padomes darba organizācija
1. Uzraudzības padomes darbs notiek kārtējās un ārkārtas sēdēs:
1.1. Pirmo Uzraudzības padomes sēdi sasauc Dibinātāja, pēc iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības, priekšsēdētājs ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tam, kad visi dibinātāji ir apstiprinājuši Pārvaldes nolikumu un Uzraudzības padomes nolikumu;
1.2. Uzraudzības padomes kārtējās sēdes sasauc Uzraudzības padomes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne biežāk kā reizi divās nedēļās un ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.
2. Ārkārtas Uzraudzības padomes sēdi var sasaukt Uzraudzības padomes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai, ja to pieprasa vismaz trīs Uzraudzības padomes locekļi.
3. Uzraudzības padomes sēdes sasaukšanas iniciators vai iniciatori kopā ar pieprasījumu iesniedz sasaucamās sēdes darba kārtību un sagatavotos Uzraudzības padomes sēdes lēmuma projektus, kam pievienoti paskaidrojošie dokumenti.
4. Uzraudzības padomes priekšsēdētājam jāsasauc Uzraudzības padomes sēde ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc šāda pieprasījuma un 3.punktā norādīto dokumentu saņemšanas.
5. Uzraudzības padomes sēdes ir atklātas, un tajās ar padomdevēja tiesībām var piedalīties valsts pārvaldes iestāžu, starptautisko institūciju, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvji.
6. Uzraudzības padomes sēdes ir tiesīgas, ja Padomes sēdē piedalās ¾ no Padomes locekļiem. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja uz padomes sēdi nav ieradies nepieciešamais padomes locekļu skaits, padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā sasauc atkārtotu padomes sēdi ar tādu pašu darba kārtību. Ja nepieciešamais padomes locekļu skaits nav ieradies uz padomes ārkārtas sēdi, padomes priekšsēdētājs sasauc atkārtotu ārkārtas sēdi divu darba dienu termiņā.
7. Lēmuma projekts, kas nav saņēmis 6. punktā norādīto balsu skaitu, skaitās noraidīts.
8. Ja balsis sadalās līdzīgās daļās, Uzraudzības padomes priekšsēdētāja balss ir noteicošā.
9. Uzraudzības padomes locekļiem ir pienākums piedalīties Uzraudzības padomes sēdēs, izteikt pārstāvamā dibinātāja vai savu viedokli, ja tas izriet no pilnvarojuma vai tieši norādīts pilnvarojumā.
10. Uzraudzības padomes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Uzrau¬dzības padomes locekļiem nav tiesību balsojumā nepiedalīties vai atturēties balsot. Pieļaujams balsojums – “par” vai “pret”.
11. Padomes sēdes protokolē padomes sēdē apstiprināts padomes sēžu sekretārs, kas ir arī atbildīgs par padomes lietvedības kārtošanu un padomes lēmumu izziņošanu, protokolu un lēmumu pieejamību un glabāšanu.
12. Padomes sēdē izskatāmos jautājumus un darba kārtību nosaka padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā 7 darba dienas pirms padomes sēdes. Darba kārtību un izskatāmos jautājumus nevar grozīt un papildināt, izņemot informatīvos jautājumus, kuros neparedz padomes balsojumu.
13. Uzraudzības padomes darbu tehniski nodrošina Pārvalde. Ar Uzraudzības padomes tehnisko nodrošinājumu šī nolikuma ietvaros saprot – dokumentu projektu sagatavošana izskatīšanai kārtējā Uzraudzības padomes sēdē, to izsūtīšanu Uzraudzības padomes locekļiem, sēžu protokolēšanu, izrakstu sagatavošanu un izsniegšanu (nosūtīšanu) adresātiem, protokolu un lēmumu sagatavošanas dokumentu uzskaiti, glabāšanu, atbilstoši lietvedības prasībām.
14. Uzraudzības padomes locekļa prombūtnes laikā viņu aizstāj cita attiecīgā dibinātāja pilnvarotā persona, kura ir tiesīga piedalīties Uzraudzības padomes sēdēs, uzrādot attiecīgu pilnvaru. Dibinātājam ir tiesības mainīt savu pilnvaroto personu, pieņemot attiecīgu domes lēmumu un nosūtot to Pārvaldes priekšniekam un Uzraudzības padomes priekšsēdētājam.
15. Uzraudzības padomes priekšsēdētāja prombūtnē (slimība, komandējums) viņa funkcijas izpilda Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieks, kurš tiek ievēlēts pirmajā Uzraudzības padomes sēdē no Uzraudzības padomes locekļu vidus.
16. Mainoties Uzraudzības padomes priekšsēdētājam, Uzraudzības padomes lietvedības dokumenti tiek nodoti jaunajam priekšsēdētājam, parakstot Nodošanas – pieņemšanas aktu.

Uzraudzības padomes nolikums 28.02.2018. Grozījumi