Izglītība


 ESF PROJEKTI. Eiropas Sociālais Fonds (ESF)
Iepirkuma instrukcija pretendentiem iepirkumam saskaņā ar PIL 8¹.pantu "Projekta vadības un grāmatvedības pakalpojumu sniegšana" ESF projekta darbības programmas ietvaros.
iepirkuma_instrukcija_esf_ - Iepirkuma instrukcija pretendentiem.
Pedagogu profesionālās darbības 4. kvalitātes pakāpes novērtēšanas laikā veicamo darbu grafiks.
esf_6._posms_ - Veicamo darbu grafiks.
4. kvalitātes pakāpes pretendentu intervēšanas grafiks ( 6. posms)
intervijas_esf_6.posms_2012..doc - Interviju grafiks.
Iepirkuma instrukcija pretendentiem "Pedagogu profesionālās darbības 4.kvalitātes pakāpes novērtēšanas komisijas pakalpojumu sniegšana ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" .

 

iepirkums_esf_4_kv_pak_instr_pret_6_posms.doc - Iepirkuma instrukcija pretendentiem.
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde IZSLUDINA PIETEIKŠANOS ATBALSTAM STIPENDIJU SAŅEMŠANAI projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 2.aktivitātē


            IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
           

2012.gada_piedavajums_2.akt..doc - 2012.gada piedāvājums.sludinajums_6.posma_2.aktivitatei..doc - Sludinājums.1.pielikums_2.aktivitate_2012..doc - 1.pielikums.2.pielikums_2.aktivitate_2012..doc - 2.pielikums.3.pielikums_2.aktivitate_2012..doc - 3.pielikums4.pielikums_2.aktivitate_2012..doc - 4.pielikums.
Izsludina pieteikšanos atbalstam mērķstipendiju saņemšanai ESF darbības programmas papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.


     IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

sludinajums_6.posmam_doc.doc - Sludinājums.1.pielikums_iesniegums_3.aktivitate_1._3.pakape(6.posms).doc - Iesniegums 1. - 3.pakāpe2.pielikums_iesniegum_3.aktivitate_4.un-5.pakape(6.posms).doc - Iesniegums 4. - 5.pakāpe4.pielikums_apl_par_ped_slodzi(6.posms).doc - Apliecinājums par slodzi.5.pielikums_apl_par_ped_ieguldijumu(6.posms).doc - Apliecinājums par pedagoga ieguldījumu.3.pielikums - CV
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina pieteikšanos atbalstam stipendiju saņemšanai.


         IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

projekts

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde

līdz 02.12.2011.

Ādažu, Babītes, Baldones Garkalnes, Inčukalna. Krimuldas, Olaines, Ropažu, Saulkrastu, Sējas, Siguldas un Stopiņu novadu pedagogiem  

IZSLUDINA PIETEIKŠANOS ATBALSTAM STIPENDIJU SAŅEMŠANAI

 ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē

 „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

atbalsta saņemšanai pedagoga darbam skolā nepieciešamajai pārkvalifikācijai

projekta 2. aktivitātē uz atlikušajām kvotām

programmās:

  • Mūsdienīga mācību procesa organizēšana izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi (B programma) (72 stundas, apmācību periods 2011.gada decembris – 2012.gada marts) – pakalpojuma sniedzējs LU. ( Mērķauditorija -izglītības iestāžu pedagogi, kuri pašlaik strādā ar izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības  traucējumi, vai vairāki smagi attīstības traucējumi.) 8 kvotas.
  • Pedagoģiskās darbības pilnveide  (Kvalitātes vadība izglītības iestādē) -  (B programma) (88 stundas, apmācību periods 2011.gada decembris – 2012.gada marts) – pakalpojumu sniedzējs RPIVA. ( Mērķauditorija - skolu direktori, pirmsskolas iestāžu vadītāji, direktora vietnieki izglītības jautājumos) – 7 kvotas.

Lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu nepieciešamie dokumenti aizpildīti datorrakstā iesniedzami Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē

Lāčplēša ielā 24, Rīgā, 6.stāvā

darba dienās no 9.00 – 16.00

Atbalsta saņemšanai ( laika posms - 2011.gada decembrismarts)  iespējams pretendēt:

·        vispārējās (t. sk. pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem;

·        profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu pedagogiem;

Pedagogi projekta atbalstāmajā aktivitātē iesaistās brīvprātīgi.

Stipendiju piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr. 998 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"".

  Atbalsts pedagogam darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai – stipendijas apmērs nepārsniedz 100 latu mēnesī , un to piešķir uz apmācību laiku, kupona summa mācībām ne vairāk kā 200,00 Ls.

Saskaņā ar noteikumu 53. un 54. punktu projekta ietvaros pedagogs var saņemt atbalstu 2.aktivitātē ne vairāk kā vienu reizi.

Projektā nevar iesaistīties:

1)      pedagogs, kas saņem līdzvērtīgu atbalstu citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs;

2)      pedagogs, kas projekta citā  aktivitātē pašlaik saņem abalstu;

3)      2.aktivitātes ietvaros netiek atbalstīts pedagogs, kurš projekta 3.aktivitātes profesionālās darbības novērtēšanas procesā nav ieguvis izvēlēto profesionālās darbības kvalitātes pakāpi;

4)       pedagogs, kas zaudējis darbu izglītības iestādē, ieguvis bezdarbnieka statusu un saņem bezdarbnieka pabalstu.

Projekta darbības laiks (2011.gada decembris – 2012.gada marts)

1. Iesniedzamie dokumenti, lai pieteiktos dalībai projektā 2. aktivitātē:

   1.1. Iesniegums:

             1.1.1. Iesniegums  (1.pielikums);

            1.1.2. CV (2.pielikums);

            1.1.3. Apliecinājums par pedagoga kontaktstundām un/vai slodzi (3.pielikums);

            1.1.4. Izglītības iestādes vadītāja pamatojums par nepieciešamo pārkvalifikāciju   

                   pedagogam ( pretendentiem uz apmācību programmā Mūsdienīga mācību     procesa organizēšana izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi norādīt, no kura laika un kāda  speciālās izglītības programma tiek realizēta izglītības iestādē) (4.pielikums);

            1.1.5. Pases kopija;

            1.1.6. Uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (ja kādā no iesniegtajiem  dokumentiem mainīts uzvārds);

            1.1.7. Izglītības dokumenta kopija.

 

(Iesniegumā, CV, izglītības iestādes vadītāja apliecinājumā par kontakstundām –kontakstundu skaitam jāsakrīt).

Ja uz stipendiju projekta 2.aktivitātē pretendē iestādes vadītājs – 3.un 4.pielikumu paraksta pašvaldības vadītājs vai cita viņa nozīmēta amatpersona.

            

          

Projekta koordinatore Sandra Tukiša

 

tālruņa numurs 26452964, e-pasts: sandra.tukisa@inbox.lv 

           

 

 

 

 

1.pielikums.doc - 1.pielikums2.pielikums.doc - 2.pielikums3.pielikums.doc - 3.pielikums4.pielikums.doc - 4.pielikums
+ Informācija par ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" norisi valstī.

-Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (vien.Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) īstenošana Pierīgas izglītības iestādēs

ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (vien.Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) īstenošana

Pierīgas izglītības iestādēs

 

 

ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (vien.Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) tika īstenots no 2008.gada 3.aprīļa un noslēdzas 2011.gada 31.augustā.

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde koordinēja projekta īstenošanu Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Carnikavas novada, Garkalnes novada, Inčukalna novada, Krimuldas novada, Ķekavas novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Olaines novada, Ropažu novada, Salaspils novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada un Stopiņu novada vispārējās izglītības iestādēs. Katram novadam Studiju un zinātnes administrācija bija piešķīrusi noteiktu mērķstipendiju kvotu, kas aprēķināta atbilstoši 7.-12.klašu skolnieku skaitam attiecīgajā novadā.

Projektā tika atbalstīti vispārējo izglītības iestāžu fizikas, ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību, matemātikas, informātikas, angļu valodas, vācu valodas un franču valodas skolotāji.  Mērķstipendijas tika piešķirtas šādā prioritārā secībā un apmērā: 1) pedagogam, kurš vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vismaz 12 kontaktstundas nedēļā un apgūst prioritārā mācību priekšmeta/u pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā. Mērķstipendijas apmērs 100 latu mēnesī; 2) pedagogam, kurš ir ieguvis noteiktā prioritārā mācību priekšmeta/u pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā, māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vismaz deviņas kontaktstundas nedēļā un papildus darbam veic vismaz četrus noteiktos pētniecības vai radošā darba uzdevumus. Mērķstipendijas apmērs 150 latu mēnesī, ja pedagogs māca prioritāro mācību priekšmetu 21 vai vairāk kontaktstundu nedēļā; no 65 līdz 150 latiem mēnesī, ja pedagogs māca no 9 līdz 21 kontaktstundai nedēļā.

Pierīgas IKSP projektā administrētajos novados trīs mācību gadu laikā mērķstipendijās kopā izmantoti LVL 439 425:

2008./2009.m.g. – 89 mērķstipendiāti, izmaksājot stipendijās LVL 114 289;

2009./2010.m.g. – 167 mērķstipendiāti, izmaksājot stipendijās LVL 203 358;

2010./2011.m.g. – 88 mērķstipendiāti,  izmaksājot stipendijās  LVL 121 778.    

           

Mērķstipendiātu skaita sadalījums visā projekta norises laikā:

 

2008./2009.m.g.

2009./2010.m.g.

2010./2011.m.g.

Pedagogi-studenti

Pedagogi, kuri īsteno izvērsto darba plānu

Pedagogi-studenti

Pedagogi, kuri īsteno izvērsto darba plānu

Pedagogi-studenti

Pedagogi, kuri īsteno izvērsto darba plānu

6

83

15

152

12

76

 

 

 

 

 

 

Mērķstipendijas saņēmēju skaits katrā Pierīgas IKSP projektā administrētajā novadā 3 mācību gadu laikā:

 

1.      Ādažu novads –23 mērķstipendiāti;

2.      Babītes novads – 13 mērķstipendiāti;

3.      Baldones novads – 15 mērķstipendiāti;

4.      Carnikavas novads – 1 mērķstipendiāts;

5.      Garkalnes novads – 9 mērķstipendiāti;

6.      Inčukalna novads – 14 mērķstipendiāti ;

7.      Krimuldas novads – 14 mērķstipendiāti;

8.      Ķekavas novads – 22 mērķstipendiāti;

9.      Mālpils novads – 40 mērķstipendiāti;

10.  Mārupes novads – 18 mērķstipendiāti;

11.  Olaines novads – 39 mērķstipendiāti;

12.  Ropažu novads – 12 mērķstipendiāti;

13.  Salaspils novads – 29 mērķstipendiāti;

14.  Saulkrastu novads – 20 mērķstipendiāti;

15.  Sējas novads – 7 mērķstipendiāti;

16.  Siguldas novads – 53 mērķstipendiāti;

17.  Stopiņu novads – 16 mērķstipendiāti.

 

 

Pierīgas projekta koordinatore Ilze Jodele

Tālr.67201528, e-pasts ilze.jodele@inbox.lv

 

 

 

PIETEIKŠANĀS ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3. aktivitātē.


         IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

sludinajums.doc - SLUDINĀJUMS.1.pielikums_iesniegums_3.aktivitate_1_3.pakape.doc - IESNIEGUMS 1.3.pielikums_cv.doc - CV4.pielikums-apl_par_ped_slodzi.doc - APLIECINĀJUMS PAR PEDAGOGA SLODZI.5.pielikums_apl_par_ped_ieguldijumu.doc - APLIECINĀJUMS PAR PEDAGOGA IEGULDĪJUMU.6._pielikums_stipendiju - STIPENDIJU KVOTAS.2.pielikums_iesniegums_3.aktivitate_4.un_5.pakape.doc - IESNIEGUMS 2.projekta_pedagogu_konkuretspejas_veicinasana_izglitibas_sistemas_apstaklos_apraksts.doc - PIETEIKŠANĀS PROJEKTAM
  [ 1 ]  2  3  4 
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved