Izglītība


 Pirmskolas izglītība
Pierīgas pirmsskolas skolotāju izstrādāto pabās prakses piemēru apraksti

Pirmsskolas pedagogu radošā diena: “Es daru tā”!

2019. gada 19 februārī, Pierīgas IKSP , Bruņinieku ielā 29/31, tika rīkota pirmsskolas pedagogu radošā diena:  “Es daru tā”!  

Labās prakses piemērus izstrādāja un prezentēja  pedagogi no Pierīgas PII un skolu pirmsskolas grupām. Radošajā dienā noklausījāmies 29 darbu prezentācijas, kurās pedagogi dalījās pieredzē – kā plānot un nodrošināt pedagoģisko procesu, realizējot jauno mācību pieeju.

Darbus vērtēja radošās dienas dalībnieki un vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija Pierīgas IKSP galvenā speciāliste Vija Tomiņa un Skola 2030 ekspertes Arita Lauka un Oksana Brūvere. Kritēriji, kuri tika ņemti vērā, izvirzot radošas dienas laureātus: atbilstība mūsdienīgai lietpratībai izglītībā, inovācija un radošums,caurviju prasmes attīstīšana,praktiskā pielietojamība.

 

Laureāti: 

Aija Pelkaua,

Krimuldas novada PII “Ezerciems”,

Līga Studāne , 

Zaķumuižas pamatskolas pirmsskola,

Daiga Veisa, Anda Kalniņa ,

Ropažu novada pašvaldības pii “Annele,

Anita Zaperecka,

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Mazulītis Rū”, Mārupe,

Edīte Ozola, Inta Kince,

Baldones PII Vāverīte

Daiga Hercberga, Aija Jakseboga,

Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Annele”

 

Vērtēšanas komisijas balvas:

 

Ina Dinsberga,

Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte;

Kaiva Gaigala, 

Mārupes pamatskolas pirmsskola

Ilze Barkāne,

Zaķumuižas pamatskola

 

Kolēģu simpātiju balva:

Iveta Gailīte,

 Maija Kulinska, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde

Līga Studāne , 

Zaķumuižas pamatskolas pirmsskola,

Laine Puķīte-Olmane,

Zaķumuižas pamatskolas PII

 

Paldies visiem dalībniekiem- lai degsme, radošums un vēlme

strādāt arī turpmāk!

Vija Tomiņa, Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos

 

Pierīgas novadu izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagogu 2018./2019.m.g. radošās dienas “Es daru tā: labās prakses piemēri”
nolikums_2019-met-1.pdf - Nolikums
Izmaiņas pirmsskolas janvāra darba plānā
 

Kursi pirmsskolu un skolu metodiķiem un viedokļu līderiem " Kompetenču izglītības pieeja mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā"- vadītāja Dina Jaunzeme,
pārcelti no 8.janvāra
uz 15.janvāri

Pieredzes skola privātajā PPII Mazulītis Rū Mārupē pārcelta no 24.janvāra uz  13.martu. 

Vija Tomiņa, Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos

A kursi Pierīgas PII un skolu pirmsskolas grupu skolotājiem

A kursi Pierīgas PII un skolu pirmsskolas grupu skolotājiem

(16 stundas)

Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31. 2018.gada 11.decembrī un 2019.gada 17.janvārī.

Programmas nosaukums: Pirmsskolas izglītības skolotāju lietpratība pedagoģiskā procesa organizācijā

Programmas mērķis: Aktualizēt pirmsskolu pedagogus izpratni par kompetenču pieeju mācību saturā, caurviju prasmju apguvi pedagoģiskajā procesā.

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences) Pedagogs izprot un prot plānot mācību procesu, balstoties bērna sasniegumos. Pedagogs prot saskatīt caurviju prasmju attīstīšanas iespējas mācību procesā.

 

Programmas anotācija: Kursu programmas seminārnodarbību un praktisko nodarbību saturā uzmanība veltīta jaunajai pieejai pirmsskolas mācību saturā, akcentējot, ka mācību process ir vērsts uz mācīšanos iedziļinoties, kā arī caurviju prasmju, izpratnes un pamatprasmju mācību jomās attīstību un ieradumu veidošanos.

Pirmsskolas skolotājiem tiek veidota izpratne par mācību organizācijas formu - bērna brīva un organizēta rotaļdarbība visas dienas garumā, saskaņā ar bērna vajadzībām, interesēm.

Kursu noslēgumā pirmsskolas skolotājam ir izpratne par mācīšanos iedziļinoties un bērna sasniegumu vērtēšanu, kā arī izpratne par pedagoģiskā procesa plānošanu.

Kursu vadītāja: Dagnija Vigule, LU pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente

 

1.diena- 11.decembris, no 10.00-15.30

 

Mācīšana, mācīšanās, vērtēšana, plānošana.

Veidot izpratni par jaunā mācību satura būtības, izveides un ieviešanas principiem pirmsskolā.

Pilnveidot zināšanas par bērnu sasniegumu vērtēšanu.

Veidot izpratni par mācību satura plānošanu.

 

 

 

2.diena- 17.janvāris, no 10.00-15.30.

 

Caurviju prasmes.

Attīstīt pirmsskolas pedagogu lietpratību, saskatot iespēju bērniem attīstīt caurviju prasmes.

 

Vija Tomiņa, Pierīgas IKSP

 

+ Seminārs -diskusija pirmsskolu un skolu pirmsskolas grupu vadītājiem/metodiķiem

Seminārs -diskusija  pirmsskolu un skolu pirmsskolas grupu

vadītājiem/metodiķiem

Darbinieku novērtēšana pirmsskolā

2018.gada 23.novembris no 10.00-13.00

Zaķumuižas pamatskola

Diskusijas darba kārtība

Ø   Darbinieku novērtēšana pirmsskolā- aktualitāte, nepieciešamība, atskaites punkts izaugsmei?  V.Tomiņa, Pierīgas IKSP, galvenā speciāliste izglītības jautājumos, I.Ozola, Zaķumuižas pamatskola, direktore

Ø  Kā novērtēt pirmsskolas pedagogus un tehniskos darbiniekus. Labās prakses piemēri.

S.Tukiša, Siguldas Izglītības pārvalde, vadītāja

Ø   Diskusijas dalībnieku dalīšanās pieredzē par novērtēšanu savā iestādē:

-laiks, kad vērtēt,

-vērtēšanas saturs,

-vērtēšanas metodes,

-pedagogu vērtēšana kvalitātes pakāpes piešķiršanai  u.c. aktuāli jautājumi

Ø  Pirmsskolas iestādes profesionālās darbības novērtēšana. Praktiskā pieredze.

L.Sturme, Stopiņu PII Pienenīte, vadītāja

 

Pieteikties līdz 14.novembrim : https://goo.gl/forms/weA9ICSSEc0B8fX13

Vija Tomiņa,

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes

galvenā speciāliste izglītības jautājumos

29434080,vija.tomina@inbox.lv

Seminārs Pierīgas PII un skolu pirmsskolas grupu pedagogiem
Seminārs Pierīgas PII un skolu pirmsskolas grupu pedagogiem Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2.stāva zālē 2018.gada 9.oktobrī no 9.30-12.00 Alternatīvo un multisensoro metožu izmantošana darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem Darba kārtība 9.30-12.00 Mācību metožu izvēles priekšnosacījumi, ievērojot bērnu individuālās īpatnības. Praktiskās metodes un iespējamie darba veidi un paņēmieni. Pasaku terapijas elementi mācību, audzināšanas un korekcijas darbā (praktiski piemēri). Simbolu valoda Widgit un tās praktiska izmantošana nodarbībās. Semināru vada Anta Krauce, Mg. paed. Speciālās izglītības skolotāja/ logopēds, Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas speciālās izglītības skolotāja, Pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas logopēde Lūdzu pieteikties līdz 5.oktobrim, izmantojot saiti https://goo.gl/forms/GipnnNQJFsfFbnBk2 Vija Tomiņa Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos
Perspektīvais darba plāns 2018./2019.mācību gadam pirmsskolas izglītības iestādēs un skolu PI grupās Pierīgā
copy - Darba plāns
pieredzes skola ”Brīvdabas pedagoģija”
26.09.2018. no plkst.8.30-15.00 Ropažu  ” Annele “ piedāvā pieredzes skolu ”Brīvdabas pedagoģija”. Programma izsūtīta visām Pierīgas PII un skolām ar pirmsskolas grupām.
Seminārs-praktikums PII un skolu pirmsskolas grupu metodiķiem
Seminārs-praktikums PII un skolu pirmsskolas grupu metodiķiem 14.09.2018.  “Caurviju prasmes pirmsskolā “ Rīgā Pierīgas IKSP, Bruņinieku 29/31, 3.stāvā zālē.
praktikums - Darba kārtība
  [ 1 ]  2 
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved