Izglītība


 Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija tiek organizēta vienu reizi mēnesī. Uz Pierīgas PMK sēdi jāpiesakās iepriekš (kontaktus skatīt zemāk).
Informācija par PMK .

 

Par Pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību

 

 

Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisijas (turpmāk – Pierīgas PMK) darbība tiek organizēta atbilstoši MK 03.12.2009 noteikumiem Nr.1263. "Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci" un „Pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumam”.

 

Pierīgas PMK atbilstoši noteiktajai kompetencei:

1.      iesaka vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē), pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem (turpmāk – izglītojamiem) piemērotāko izglītības programmu, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicī­niskās izpētes materiāliem;

2.      sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību attiecīgo 11 pašvaldību – Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes dibinātāju (Ādažu novads, Babītes novads, Baldones novads,  Inčukalna novads, Krimuldas novads, Mālpils novads, Mārupes novads, Ropažu novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Stopiņu novads) vai pašvaldību, kuras saņem pedagoģiski medicīniskās komisijas maksas pakalpojumus no Pierīgas IKSP, administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
1) vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
2) jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
3) speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgas veselības traucējumiem no 1. līdz 4.klasei;

  1. sniedz atzinumu izglītojamajiem par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos;

4.      izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz ieteikumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību mājās.

Pierīgas PMK darbojas Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 24, 6.stāvā.

Uz Pierīgas PMK sēdi jāpiesakās zvanot iepriekš

komisijas vadītājai Ilutai Vilnītei tālr. 26322945

vai Pierīgas IKSP lietvedei tālr. 67201530, e-pasts liene.dambe@iksp.lv

darba dienās no 9.00-16.00

norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, deklarēto dzīvesvietu, izglītības iestādi un klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanās iemeslu (īsu problēmas formulējumu, pieteicēja vārdu un tālruņa numuru.

Izglītojamais uz Pierīgas PMK sēdi ierodas kopīgi ar vienu no vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesu, ja bērns ir ievietots audžuģimenē).  Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam  Pierīgas PMK  un pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses.

Ierodoties uz Pierīgas PMK sēdi, nepieciešami šādi dokumenti:

1.      vecāku iesniegums (noteiktas formas veidlapa) par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses);

2.      izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;

Ja komisijai netiek uzrādīta izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments, kā arī vecāku iesniegums, izglītojamā izpēte netiek uzsākta un tiek atlikta.

3.      iepriekšējās komisijas sēdēs izdotās bērna pārbaudes kartes ( ja tādas ir) vai iepriekš izdoto karšu kopijas, kuras apstiprinājusi izglītības iestāde;

4.      ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, anamnēzi un agrīno attīstību, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi.

5.      izglītības iestādes sniegtā informācija (aizpildot noteikto veidlapu Informācija par izglītojamo, kurš tiek nosūtīts uz pedagoģiski medicīnisko komisiju) un/vai individuālais izglītības plāns ar plāna rezultātu analīzi (ja skola to īstenojusi), vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

6.      izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksts un liecība;

7.      izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā;

8.      izglītības iestādes logopēda un/vai speciālā pedagoga atzinumi par izglītojamo, kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

9.      izglītības iestādes psihologa vai klīniskā psihologa atzinums par izglītojamo, kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;

10.  bērnu psihiatra atzinums par izglītojamo, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

11.  citi speciālistu atzinumi (ja tādi ir), kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni.

Ja izglītojamais vēlas turpināt izglītību atbilstoši speciālās pirmsskolas izglītības programmai izglītojamiem:

1.      ar redzes traucējumiem – jāiesniedz oftalmologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

2.      ar dzirdes traucējumiem - jāiesniedz audiologa, otolaringologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes;

3.      ar fiziskās attīstības traucējumiem - jāiesniedz ortopēda, traumatologa, reimatologa, neirologa vai bērnu ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

4.      ar somatiskām saslimšanām - jāiesniedz alergologa, ftiziatra, pneimonologa, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

            Pievērsiet īpašu uzmanību tam, ka bērnu psihiatram ir jābūt apmeklētam jau pirms komisijas un uz komisiju jāņem līdzi psihiatra atzinums (vēlams, lai tajā būtu diagnoze šifrētā veidā un arī apraksts).

 

 


 

 

informacija_par_izglitojamo.doc - Informācija par izglītojamopmk_vecaku_iesniegums.doc - Vecāku iesniegumspierigas_pmk_nolikums.doc - Nolikums
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved