Sākums
Kopā par izglītību, kultūru un sportu!
Aktualitātes izglītībā
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
Pierīgas metodiskā platforma
+ Pedagogu profesionālās pilnveides kursi skolu administrācijai "Mūsdienīga skola" 2019. gada 23. janvārī ĀBVS
+ Izmaiņas pirmsskolas janvāra darba plānā
+ Darba plāns 2019.gada janvārim
+ 03.01.2019. Ulbrokas vidusskolā kursi angļu valodas skolotājiem "Labās prakses piemēri kompetenču pieejas sekmēšanai"
+ 03.01.2019. seminārs Pierīgas latviešu valodas skolotājiem "Aktuālais latviešu valodas mācību saturā: tekstpratība un tekstveide pamatskolā, stilistika un radošā rakstīšana vidusskolā"
Aktualitātes interešu izglītībā
+ Pierīgas skolu koru konkursa 1.kārtas izloze
+ Valsts izglītības satura centra rīkoto interešu izglītības (kultūrizglītība, vides interešu izglītība, tehniskā jaunrade) un audzināšanas darba (Award Latvijā) valsts nozīmes pasākumu plāns 2019.gadam
+ Pierīgas skolu teātra pulciņu izrāžu un mazo formu uzvedumu konkursa 1. atlases kārta
+ Pierīgas interešu izglītības skates un konkursi 2018. gadā
+ Pierīgas skolu interešu izglītības aktivitāšu plāns 2018.-2019.mācību gadam
Aktualitātes kultūrā
+ LATVIJAS AMATIERTEĀTRU REŽISORU SEMINĀRS
+ Pierīgas amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skate „ Gada izrāde 2017” noslēguma pasākums - 14.01. 2018. Sigulda
+ Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skates “Gada izrāde 2017”
+ Latvijas vokālo ansambļu 2018.gada konkurss Pierīgas novadu apvienības vokālo ansambļu skate ( I kārta )
+ Pierīgas kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu aktivitāšu plāns 2017. gada oktobris – 2018. gada jūlijs
Aktualitātes sportā
+ Pierīgas novadu 2018./2019. m.g. skolēnu sporta spēles volejbolā “A”grupas jauniešiem
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta spēles zemledus makšķerēšanā
+ Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sporta pasākumu kalendārs skolām 2018./2019.m.g. II semestris
+ Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. skolēnu sporta spēles v o l e j b o l ā
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta pasākumu kalendārs pieaugušajiem
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved